martes, 12 de mayo de 2009

Ortografía

Completaels els espais en blanc del les paraula seguents,tenint en en compte que una paraula de la parella porta ss i altra porta c.

Pla__a / ma__a

Atro__os /arro__os

Pe___a / ve__ar

Pi___arra / escor___a

Can__ó / ca__ola

Re__ò / gla__ar

Bro___a / llan___a

Rú__ia / fran___a

Proven__a / Eivi__a

Amena___a / difre___a

Di___et / pin___a

Profe___or / fa__ana

Balan__a / to__ut

Ta__a / avanta__a

Adre__a / fronti___a

Solució

Pla_ç_a / ma ss__a

Atroços /arrossos

Peça / vessar

Pissarra / escorça

Cançó / cassola

Ressò / glaçar

Brossa / llança

ssia / frança

Provença / Eivissa

Amenaça / difressa

Disset / pinça

Professor / façana

Balança / tossut

Tassa / avanta__a

Adreça / frontissa

No hay comentarios: